Go to content

Všeobecné obchodní podmínky

Společnost RehaKomp s.r.o., identifikační číslo: 05999081, daňové identifikační číslo: CZ05999081,

se sídlem Bělčická 2829/20, 141 00 Praha 4 Spořilov

zapsaného v obchodním rejstříku vedeného u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 273330, pro prodej a pronájem přístrojů prostřednictvím webové stránky obchodu umístěného na internetové adrese www.rehakom.cz

(dále jen „RehaKomp s.r.o.“ nebo také „poskytovatel“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen nebo „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě zejména, nikoli však výlučně, kupní smlouvy či nájemní smlouvy (vše dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) zpravidla, nikoli však výlučně písemnou formou. Objednatel a poskytovatel jsou společně označováni jako „Strany“.

1.2.Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti 01.07.2022.

1.3.Je-li jakoukoli formou odkázáno při uzavírání Smlouvy na obchodní podmínky, jsou tím myšleny tyto VOP, případně jejich pozdější verze. VOP se vztahují také na veškeré obchodní vztahy mezi RehaKomp s.r.o., a třetí osobou, plyne-li to přímo či nepřímo z povahy práva anebo závazku ze Smlouvy či z právního předpisu.

1.4.Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve Smlouvě, zejména v nabídce nebo poptávce, které se stávají součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Poskytovatel je oprávněn vyhotovit ceník zboží a služeb, který se stává součástí VOP dnem zveřejnění.

1.5.Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou zpravidla vyhotoveny v českém jazyce a řídí se českým právním řádem. Veškeré spory ze Smlouvy, i kdyby byly smluvní dokumenty vyhotoveny v jiném jazyce, se budou řešeny před soudy České republiky podle právního řádu České republiky.

1.6.Znění VOP může poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat nehledě na povahu měněného ustanovení. Strany se domluvily, že objednatel bude o změně VOP informován pomocí internetových stránek poskytovatele a žádné jednotlivé upozornění mu nebude zasíláno. Objednatel má právo v souladu s § 1752 odst. 2 OZ změny VOP odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět do jednoho měsíce od jejich změny a ve výpovědní době stanovené pro specifické případy těmito VOP, jinak ve výpovědní době 2 měsíců. Výpověď a skončení Smlouvy nijak nezasahuje do již vzniklého práva poskytovatele na úhradu ceny ze Smlouvy. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Veškeré nově vznikající práva a povinnosti z již existujících Smluv se řídí těmito VOP.

1.7.Strany vyloučili jakýkoli dopad obchodních zvyklostí na Smlouvu. Příslušná část § 545 a celý § 565 OZ jsou vyloučeny.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1.Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná ve webovém rozhraní www.www.rehakomp.cz či na facebooku a instagramu poskytovatele (webové stránky poskytovatele), včetně případných cenových informací je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije. Zboží a služby jsou vždy specifikovány ve Smlouvě.

2.2.Ceny jsou uvedeny zpravidla včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Celková cenová kalkulace je obsahem nabídky. Ceny zůstávají v platnosti po dobu platnosti nabídky a není-li v nabídce platnost stanovena, platí 15 dní ode dne jejího vydání. Poskytovatel nenese zodpovědnost za jednorázové změny na trhu zejména fluktuaci devizových kurzů měn například kurzu Eura (EUR) a amerického dolaru (USD) nebo změny v nabídce od dodavatele poskytovatele (zpravidla výrobce), a před potvrzením závazné objednávky objednatele nebo podepsáním Smlouvy je poskytovatel oprávněn jednostranně změnit nabídku objednateli, nebo prohlásit původní nabídku z výše zmíněných důvodů za neplatnou. Takováto změna (vyjma zrušení nabídky) je považována za novou nabídku.

2.3.Objednatel není oprávněn přijmout nabídku k uzavření Smlouvy ze strany poskytovatele modifikovanou akceptací. Strany vyloučili aplikaci § 1740 odst. 3 OZ. Jakákoli změna oproti nabídce poskytovatele je považována za novou nabídku k uzavření Smlouvy.

2.4.Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (uvedené v nabídce, v ceníku či ve Smlouvě) platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.5.Smlouva může být uzavřena více způsoby a moment uzavření Smlouvy je momentem, kdy byla nabídka k uzavření Smlouvy poskytovatelem odsouhlasena, a to i formou chování se v souladu s nabídkou k uzavření Smlouvy. Smlouva může a nemusí být vyhotovena písemně, vždy jsou však tyto VOP její součástí.

2.6.Pro objednání zboží a uzavření Smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména přes webové rozhraní poskytovatele, vyplní objednatel objednávkový webový formulář s odkazem na nabídku poskytovatele. Pokud objednatel nezmíní v objednávce či v jiném návrhu na uzavření Smlouvy označení nabídky poskytovatele, nebo bude toto označení nabídky nejednoznačné, poskytovatel je oprávněn přiřadit toto označení nabídky sám, na základě svých provozních možností či dle své úvahy. Objednávkový formulář obsahuje zpravidla, nikoli však nutně, informace o:

2.6.1.předmětu Smlouvy, zejména o objednávaném zboží či službách,

2.6.2.odkaz na označení nabídky poskytovatele objednateli, pokud taková nabídka existuje a je platná,

2.6.3.způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

2.6.4.údaje o adrese doručení, a

2.6.5.informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.7.V případě, že objednatel použije k uzavření Smlouvy objednávkového formuláře třetí strany nebo objednatele, tak odchylná ujednání v objednávkovém formuláři nemají nikdy přednost před ustanoveními VOP a nabídkou poskytovatele. Objednatel bere na vědomí, že smluvní dokumenty poskytovatele, zejména nabídka a VOP poskytovatele, mají z hlediska odchylných ujednání přednost před jakýmkoli jiným objednávkovým či poptávkovým formulářem. V případě, že objednatel ke své nabídce, poptávce či potvrzení připojí svoje obchodní podmínky ve smyslu § 1751 OZ, nestávají se tyto nikdy součástí Smlouvy. Ust. § 1752 odst. 2 OZ je vyloučeno.

2.8.Je povinností objednatele jednoznačně písemně navrhnout místo plnění Smlouvy. V případě chybějící či nejednoznačné specifikace adresy doručení plnění ze Smlouvy na objednávce nebo ve Smlouvě použije poskytovatel adresu sídla objednatele. Údaje uvedené ve Smlouvě jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel je oprávněn po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdit elektronickou poštou.

2.9.Bude-li Smlouva uzavřena emailem, telefonicky či jiným způsobem komunikace na dálku, uplatní se na ni režim uzavření Smlouvy pomocí webového rozhraní. VOP se stávají součástí Smlouvy již prostým odkazem bez nutnosti je přikládat.

2.10.Poskytovatel je vždy oprávněn, nikoli však povinen, požádat objednatele o dodatečné potvrzení návrhu na uzavření Smlouvy, zejména objednávky (například písemně či telefonicky). Do doby potvrzení není povinen poskytovatel plnit Smlouvu.

2.11.Poskytovatel zpravidla objednatele informuje o přijetí nabídky k uzavření Smlouvy odesláním potvrzení objednávky, jež je poskytovatelem zasláno objednateli elektronickou poštou. Uvedené zde se neplatí v případě podepsání Smlouvy.

2.12.Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání a plnění Smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám.

2.13.V případě, že má objednatel zájem o uzavření Smlouvy jiným způsobem než prostřednictvím objednávky učiněné prostřednictvím webového formuláře, může poskytovatele kontaktovat elektronickou poštou, telefonicky, pozemní poštou či osobně. V takovém případě bude Smlouva uzavřena na základě odsouhlasení návrhu na uzavření Smlouvy druhou Stranou.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

(úvodní ustanovení ke všem Smlouvám)

3.1.Předmět Smlouvy není totožný pro všechny Smlouvy a záleží na účelu každé jednotlivé Smlouvy. V případě, že Smlouva bude mezi poskytovatelem a objednatelem uzavřena za účelem dodání zboží, jedná se o kupní smlouvu (dále jen „KS“). V případě, že předmětem plnění Smlouvy bude nájem movité věci, bude se jednat o nájemní smlouvu věci movité (dále jen „NS“). V případě, že se předmětem plnění Smlouvy bude servis, jedná se o inominátní servisní smlouvu (dále jen „Servis“). Každá jedna uvedená smlouva spadá pod pojem Smlouva. Smlouva se posoudí dle převažující formy plnění. V případě pochybností se jedná o KS.

3.2.Žádná z uvedených Smluv není smlouvou závislou ve smyslu § 1727 OZ a ukončení jedné Smlouvy z jakéhokoli důvodu nemá dopad na trvání jiné Smlouvy, není-li výslovně stanoveno jinak.

3.3.Uplatnění práv z vadného plnění je limitováno na režim každé jednotlivé Smlouvy samostatně a objednatel není oprávněn při porušení některé ze Smluv žádat právo z vadného plnění ve vztahu k jiné Smlouvě.

3.4.Je možné a předpokládané, že objednatel s poskytovatelem uzavřou více jednotlivých Smluv pomocí jedné objednávky, což plyne z povahy plnění tam obsaženého, i když tak není v nabídce uvedeno. Poskytovatel může zajišťovat plnění Smluv třetí osobou a objednatel je povinen toto plnění přijmout.

3.5.Strany jsou povinny si poskytnout veškerou součinnost nutnou k provedení Smlouvy. Plnění Smlouvy může být poskytovatelem odloženo na dobu, kdy mu objednatel poskytne součinnost.

3.6.Bezpečnost. Zboží je svojí povahou citlivá elektronika. Objednatel je povinen zajisti bezpečnost svoji, svých zaměstnanců a všech osob vstupující do kontaktu se zbožím, neboť se mohou zranit. Objednatel není oprávněn ponechat zboží bez dozoru ani jej vystavit povětrnostním vlivům typu nadměrná vlhkost, déšť apod. (není vodotěsný). V blízkosti zboží je přísně zakázáno kouření.

3.7.Reference. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel je oprávněn uvádět objednatele ve svých referencích (a to včetně veřejných zakázek), a to včetně použití informací o předmětu koupě či nájmu.

3.8.Kupní smlouva (KS). Předmětem KS je povinnost poskytovatele dodat zboží, v závislosti na ujednání Stran a povinnost objednatele za něj zaplatit kupní cenu v souladu se Smlouvou. Povinnost objednatele uhradit kupní cenu vzniká v momentu uzavření Smlouvy ještě před dodáním zboží. Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že poskytovatel zboží obvykle od svého dodavatele (zpravidla výrobce) objednává až v momentu úhrady kupní ceny ze strany objednatele. Dodací termín se tedy může prodloužit o dobu, než objednatel uhradí kupní cenu. Dodací termín se též může prodloužit o dobu, než dodavatel poskytovatele dodá požadované zboží, což objednatel akceptuje.

3.9.Zboží je specifické povahy a výrobce či dodavatel poskytovatele jej upravuje na míru objednateli. Pokud objednatel uvažuje zboží dále přeprodávat či poskytnout jiné osobě než sobě k užívání, musí toto sdělit poskytovateli nejpozději v momentu uzavření Smlouvy. Pokud tak nesdělí, vychází poskytovatel v momentu uzavření Smlouvy a po celou dobu jejího trvání z předpokladu, že je zboží určeno výhradně pro objednatele a jeho potřeby a bude na jeho míru přizpůsobeno, což nelze později změnit.

3.10.Nájemní smlouva (NS). Předmětem této smlouvy je dodání v objednávce specifikovaného předmětu nájmu poskytovatele jako pronajímatelem a objednatelem jako nájemci a přenechání předmětu nájmu pronajímatelem nájemci k dočasnému užívání. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že předmět nájmu je na základě uvedené specifikace dostatečně a srozumitelně určen.

3.11.Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci předmět nájmu k dočasnému užívání. Nájemce je povinen za to platit pronajímateli nájemné. Nájemné je splatné předem za daný měsíc pronájmu.

3.12.V případě ujednání nájemního vztahu k předmětu nájmu je nájemce povinen se pronajímateli ozvat alespoň 7 dní před ukončením nájemního vztahu k předmětu nájmu. Pokud tak neučiní, nájem se automaticky prodlužuje každý měsíc a nájemci k tomuto dni vzniká nárok na plnou odměnu měsíčního nájemného, a to ke dni započetí dalšího měsíce trvání nájmu. Pronajímatel ve výzvě může posunout splatnost nájemného.

3.13.K předání dochází na místě a v čase ujednaném stranami ve Smlouvě či předáním dopravci podle potřeb pronajímatele.

3.14.Od momentu předání předmětu nájmu je nájemce odpovědný za veškerou přímou, nepřímou, následnou škodu i škodu vzniklou mimo jeho sféru vlivu a mimo jeho zavinění a též za ztrátu způsobenou na předmětu nájmu. Vzhledem ke skutečnosti, že součástí předmětu nájmu je křehká elektronika. Ujednaly si strany, že v době nájmu nese zodpovědnost za poškození nájemce. Ten se zavazuje uhradit cenu servisem stanovenou za dané poškození. Pokud cena servisu bude vyšší než 50% hodnoty pronajaté věci, jedná se o poškození fatální a nájemce se zavazuje uhradit jeho plnou cenu uvedenou jako hodnota zboží v objednávce.

3.15.Nájemce je povinen vytknout pronajímateli případné vady v okamžiku předání předmětu nájmu, v případě, kdy k předání dochází odesláním předmětu nájmu, je nájemce povinen případné vady vytknout do 1 dne od okamžiku převzetí. V případě, že nájemce vady nevytkne, má se za to, že se jedná o vady, o kterých strany věděly a které nebrání užívání předmětu nájmu dle této smlouvy.

3.16.Nájemné je hrazeno pronajímateli na základě vystavených a zasílaných faktur (daňových dokladů). Splatnost je vždy k 7.dni daného kalendářního měsíce, není-li na faktuře uvedeno jinak. Účtuje se každý (i započatý den). Platby dle této smlouvy bude nájemce hradit bezhotovostním převodem na účet pronajímatele uvedený v těchto VOP s použitím čísla faktury jako variabilního symbolu a doprovodí ji zprávou pro příjemce umožňující její identifikaci. Povinnost nájemce plnit řádně a včas je splněna připsáním celé částky na účet pronajímatele. V případě prodlení bude podnájemci účtováno denní penále ve výši 20% denní ceny půjčovného do doby, než dojde k úhradě a připsání dlužného nájemného na účet pronajímatele.

3.17.V případě, že má nájemce zájem o instalaci či zapojení předmětu nájmu, má nájemce právo požádat pronajímatele o výkon těchto dalších činností souvisejících s předmětem nájmu, a to za dodatečnou odměnu. Pronajímatel je v takovém případě povinen nájemci poskytnout osobu pro výkon těchto činností, a to v maximálním rozsahu 0,5 hodiny. Přesný rozsah a termíny budou stanoveny pronajímatelem, přičemž údaje uvedené v objednávce nájemcem jsou orientační. Této služby je možné využít pouze v Praze a středních Čechách. Po vyčerpání tohoto rozsahu budou další práce vykonávány pouze na výslovnou výzvu nájemce po odsouhlasení další ceny takovýchto služeb.

3.18.Opravy a reklamace. Nájemce není oprávněn provádět opravy vad přístroje sám, s čím výslovně souhlasí. Veškeré opravy zajišťuje pronajímatel. Pronajímatel je povinen provést opravu na vlastní náklady, a to v nejkratším možném termínu od nahlášení vady nájemcem. V případě nemožnosti užívat předmět nájmu z důvodu vady má nájemce právo na slevu z měsíčního nájemného v poměrné výši, a to za každý započatý den opravy či alternativní výhodu výhradně dle uvážení pronajímatele. V případě, že bude mít nájemce zájem o to, aby opravy provedl pronajímatel, či žádá-li slevu z nájmu, vyzve (uplatní práva z vadného plnění tzv. reklamaci) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů od zjištění vady, nájemce písemně na emailové adrese obchod@kalpe.cz. Pronajímatel v takovém případě potvrdí nájemci, že právo uplatnil na emailovou adresu, ze které uplatnění pronajímatele přišlo a reklamaci posoudí, kdy o jejím výsledku zpraví nájemce do 30 dní od uplatnění. Pronajímatel je oprávněn na základě výsledku reklamace nabídnout nájemci jiné řešení anebo neuznat jeho nárok. Nárok na náhradu nákladů na opravu či náhradu škody má pronajímatel jen tehdy, způsobí-li vadu nájemce zaviněným porušením povinnosti. Platí, že krátkodobým výpadkem funkce předmětu nájmu nevzniká právo na slevu z nájmu.

3.19.Smluvní strany se výslovně dohodly, že nájemce není oprávněn započítávat žádné části nájemného oproti pohledávkám pronajímatele.

3.20.Pronajímatel není odpovědný za žádné vady, které byly způsobeny neautorizovanou manipulací s předmětem nájmu či zanedbáním údržby.

3.21.Výpověď. Nájemce je oprávněn vypovědět Smlouvu v 7mi denní výpovědní době. Výpověď musí být písemná a zaslána na email poskytovatele pujcovna@rehakomp.cz. Výpovědní doba počíná plynout od prvního dne doručení výpovědi a jejím potvrzením pronajímatelem. V průběhu výpovědní doby zůstává Smlouva platná v nezměněné formě. Veškerá práva a povinnosti jsou stranám zachovány.

3.22.Povinnost objednatele uhradit cenu vzniká v momentu převzetí pronajatého zboží a uzavřením Smlouvy při dodáním služby/zboží. Právo poskytovatele obdržet od objednatele úhradu plné kupní ceny/ceny pronájmu za všechny smluvené služby není dotčeno neposkytnutím té které služby.

3.23.Objednatel souhlasí s tím, že charakteristika služby se může změnit i po uzavření Smlouvy (čas konání, program, místo konání apod.). O případných změnách bude objednatel v předstihu informován.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží či služeb z jakékoli Smlouvy a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Smlouvy může objednatel uhradit poskytovateli:

v hotovosti při převzetí nebo vrácení zboží

bezhotovostně převodem na bankovní účet poskytovatele č. 2501200560/2010 pro CZK platby vedený u Fio banka a.s., (dále jen „CZK bankovní účet poskytovatele“),

nebo bezhotovostně převodem na bankovní účet poskytovatele č. 2601200576/2010 pro EUR platby vedený u Fio banka a.s., (dále jen „EUR bankovní účet poskytovatele“), o čemž poskytovatele vyrozumí.

4.1.V případě objednání zboží dle KS je objednatel povinen společně s kupní cenou zaplatit poskytovateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.2.V případě objednání zboží nebo služeb je cena splatná do sedmi (7) dnů ode dne uzavření Smlouvy.

4.3.Poskytovatel nepožaduje od objednatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.Pokud nedojde k včasnému zaplacení faktury objednatelem, není poskytovatel povinen realizovat službu nebo předat zboží.

4.5.V případě, že se nájemce rozhodne ukončit nájem dříve, než je sjednáno, je stanovena minimální cena zapůjčení, která je vždy uvedena na konkrétní nájemní smlouvě. V případě zasílání zboží je minimální doba zapůjčení stanovena na třiceti (30) kalendářních dnů. V případě osobního vyzvednutí je minimální doba zapůjčení stanovena na čtrnáct (14) kalendářních dní.

4.6.V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.7.V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek objednatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

4.8.Poskytovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany objednatele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (pokud si ji poskytovatel vyžádá), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží objednateli, i pokud bylo ve smlouvě specifikováno jinak. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

4.9.Případné slevy z ceny zboží poskytnuté poskytovatelem objednateli nelze vzájemně kombinovat. Cenu a všechny slevy je nutno aplikovat před odesláním objednávky. Obsahuje-li nabídka slevu, projektovou cenu aj. slevy objednatel výslovně souhlasí s tím, že tato sleva může být započtena oproti dalším požadovaným slevám a sankcím ze strany objednatele (například z hlediska uznaných vad zboží nebo sankce za opožděnou dodávku apod.) Objednateli nepřísluší další žádná práva z vadného plnění, byla-li sleva poskytnuta právě pro nějaký nedostatek zboží či služby.

4.10.Poskytovatel na žádost objednatele vystaví ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy objednateli daňový doklad – fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví poskytovatel objednateli před uhrazení ceny za objednávku v plné výši a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele.

4.11.Žádné smluvní sankce nepřesáhnou částku 20 % z celkové ceny (tedy ceny bez daně z přidané hodnoty) s výjimkou úroků z prodlení z dlužné částky.

4.12.V případě prodlení objednatele s placením peněžitých pohledávek vzniká poskytovateli nárok na účtování denního penále ve výši 20% denní ceny půjčovného do doby, než dojde k úhradě a připsání dlužného nájemného na účet pronajímatele. Strany se dohodly, že výše úroku z prodlení je pro ně přiměřená. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5. ÚČINNOST SMLOUVY

5.1.Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku uzavření Smlouvy.

5.2.V případě objednání služby (Servis) na konkrétní termín se objednatel zavazuje dostavit se na daný termín bez dalšího nutného vyzvání ze strany poskytovatele a poskytnout mu nutnou součinnost k realizaci objednané služby (Přístup do prostor apod.).

5.3.V případě, že nedojde k uplatnění služby do okamžiku konání služby a objednatel se ze služby neomluví minimálně tři (3) tří pracovní dny předem, nárok na poskytnutí služby zaniká.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1.Smlouvu nelze vypovědět ani od ní odstoupit, pokud již došlo k předání zboží či služeb, není-li výslovně písemně ujednáno jinak.

6.2.Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit pouze v případě podstatného porušení Smlouvy poskytovatelem. Podstatným porušením Smlouvy se rozumí situace, kdy zboží či služba není ani z části způsobilé účelu plynoucím ze Smlouvy, jinak k účelu, kterému zboží či služba primárně slouží. Podstatným porušením Smlouvy je tedy pouze ta situace, kdy zboží či služba je pro objednatele zcela nepoužitelné ke svému hlavnímu účelu zaviněním poskytovatele. Veškerá ostatní porušení Smlouvy ze strany poskytovatele jsou nepodstatnými porušeními Smlouvy, a to i ve svém souběhu a kombinaci.

6.3.V případě, že předmětem Smlouvy je několik kusů či druhů zboží nebo služeb, vztahuje se právo odstoupit od Smlouvy na každé zboží či službu zvlášť, přičemž je pro tento účel považováno, že ke každému kusu byla uzavřena samostatná KS. Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě bez zbytečného odkladu, maximálně do tří (3) dní od zjištění a je akceptovatelné pomocí emailové pošty na adresu pujcovna@rehakomp.cz.

6.4.Poskytovatel může kdykoliv částečně nebo v plném rozsahu odstoupit od Smlouvy či ji vypovědět, zejména pokud objednatel neposkytl součinnost, zachoval se či hrozí, že se zachová tak, že dojde k porušení Smlouvy, kdykoli do dodání zboží či služby, změní-li se charakter zboží či služby či se služba zruší nebo zboží již v této variantě není vyráběno. Poskytovatel je povinen tuto skutečnost objednateli oznámit. V takovém případě vrátí poskytovatel objednateli peněžní prostředky do třiceti (30) dnů od vystavení příslušného účetního dokladu (a jeho potvrzení objednatelem), který bude vystaven na základě odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým peněžní prostředky poskytovatel od objednatele přijal, avšak pouze v případě, že ji přijal (objednatel zaplatil poskytovateli).

6.5.V případě akceptace odstoupení od Smlouvy poskytovatelem dle čl. 6.2 VOP se Smlouva od počátku ruší pouze ve vztahu ke konkrétnímu zboží či služby. Objednatel je oprávněn učinit odstoupení od Smlouvy pouze pomocí reklamačního protokolu, v němž podrobně popíše vadu, její povahu, vadu prokazatelně doloží a zvolí si jako právo z vadného plnění odstoupení od Smlouvy. Zboží vykazující vady podstatného porušení Smlouvy musí být poskytovateli vráceno do tří (3) dnů od odstoupení od Smlouvy poskytovateli. Pokud zboží nebude vráceno včas, nemůže jej poskytovatel vrátit svému dodavateli, a tím zaniká nárok objednatele na vrácení peněz a odstoupení od Smlouvy. Odstoupí-li objednatel od KS, nese objednatel náklady spojené s navrácením zboží poskytovateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.6.V případě odstoupení od Smlouvy, jejíž podstatou je poskytování služeb (Servis) lze odstoupit pouze od té části, v jaké nebyly služby objednateli ještě poskytnuty či s nimi nebylo započato. Objednatel je povinen uhradit ty služby, ohledně kterých bylo započato plnění či již byly poskytnuty.

6.7.V případě, že poskytovatel schválí odstoupení od Smlouvy, vznikne objednateli právo na vrácení peněžních prostředků přijatých od objednatele a tyto vrátí poskytovatel na základě Smlouvy do třiceti (30) dnů od vystavení příslušného účetního dokladu (a jeho potvrzení objednatelem), který bude vystaven na základě odstoupení od Smlouvy objednatelem, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od objednatele přijal, pokud je přijal. Poskytovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté objednatelem již při vrácení zboží objednatele či jiným způsobem, pokud s tím objednatel bude souhlasit a nevzniknou tím objednateli další náklady. Odstoupí-li objednatel od Smlouvy, poskytovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky objednateli dříve, než mu objednatel zboží prokazatelně vrátí.

6.8.Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku objednatele na vrácení kupní ceny. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1.V případě, že je způsob dopravy zboží (KS) smluven na základě zvláštního požadavku objednatele, nese objednatel rizika a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Objednatel je povinen zboží po převzetí jakýmkoli způsobem zkontrolovat, zda nemá vady a tyto bez zbytečného odkladu ohlásit poskytovateli. Strany se domluvily, že zboží je doručeno předáním prvnímu dopravci a tímto momentem přechází na objednatele nebezpečí škody na věci.

7.2.Je-li poskytovatel podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené objednatelem v objednávce, je objednatel povinen převzít zboží při dodání

7.3.V případě, že je z důvodů na straně objednatele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, a to i náklady poskytovatele.

7.4.Při převzetí zboží, zejména od přepravce je objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu či v případě okolnosti svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nesmí objednatel zásilku od přepravce převzít. Přijetím zásilky objednatel potvrzuje, že je zásilka doručena v pořádku a nepoškozená.

7.5.Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky poskytovatele, jsou-li poskytovatelem vydány.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1.Práva a povinnosti Stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ. Práva z vadného plnění vznikají v samostatném režimu každé jedné Smlouvy a nejsou kombinovatelná, lze je tedy uplatnit výhradně v režimu Smlouvy, kde došlo k zaviněnému porušení Smlouvy poskytovatelem. Práva z vadného plnění vznikají při podstatném či nepodstatném porušení Smlouvy (čl. 6.3 VOP).

8.1.Poskytovatel odpovídá objednateli (vyjma použitého zboží), že zboží (KS) při převzetí nemá vady. Zejména poskytovatel odpovídá objednateli, že v době, kdy objednatel zboží převzal má zboží:

I.vlastnosti, které si Strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které výrobce popsal,

II.zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití výrobce uvádí,

III.zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy a pokud nebylo či to výslovně z popisu neplyne, tak jakost a provedení střední kvality,

IV.je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a 2.6.2.odkaz na označení nabídky poskytovatele objednateli, pokud taková nabídka existuje a je platná,

8.2.Práva z vad objednateli dle čl. 8.2 VOP nepřísluší u zboží prodávaného za nižší sjednanou cenu, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí objednatelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.3.Práva z vadného plnění uplatňuje objednatel bezodkladně, nejpozději do tří (3) dnů od zjištění vady a písemně pomocí emailové komunikace na adrese pujcovna@rehakomp.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy poskytovatel obdržel od objednatele písemnou reklamaci a poskytovatel mu ji zpětně potvrdil.

8.4.Další práva a povinnosti Stran související s odpovědností poskytovatele za vady může upravit další předpis poskytovatele, zejména reklamační řád, který je součástí VOP.

8.5.Uplatnění práv u nájemní smlouvy se řídí tímto čl. 8 (vyjma čl. 8.2 VOP) a čl. 3.21. VOP. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9. VYLOUČENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

9.1.Poskytovatel není objednateli odpovědný za přímou, nepřímou či následnou škodu vzniklou objednateli jakkoli v souvislosti s jakoukoli Smlouvou, což platí i pro třetí osoby. Totéž platí pro škodu způsobenou výrobkem (zbožím).

9.2.V případě, že se neuplatní čl. 9.1 VOP, je poskytovatel odpovědný za přímou, nepřímou či následnou škodu či újmu vzniklou objednateli jakkoli v souvislosti se Smlouvou maximálně do výše 50 000 Kč v souhrnu všech nároků ze všech Smluv, což platí i pro třetí osoby.

9.3.Objednatel nabývá vlastnictví ke zboží (KS) zaplacením celé kupní ceny zboží, tj. připsáním celé kupní ceny na bankovní účet poskytovatele nejdříve však současně v momentu předání zboží prvnímu přepravci či v momentu odevzdání přímo objednateli.

9.4.Objednatel je oprávněn pověřit třetí osobou splněním svého závazku ze Smlouvy, za jeho splnění však odpovídá nadále tak, jako by plnil sám. Objednatel je povinen zajistit součinnost všech osob, které přímo či nepřímo s objednatelem spolupracují a jejich činnost či nečinnost má dopad na plnění Smlouvy.

9.5.Poskytovatel je kdykoli oprávněn svoji pohledávku započíst proti plnění poskytnuté objednatelem, a to i nesplatnou či podmíněnou.

9.6.Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu, tedy název či jméno objednatele a jím zakoupenou koupenou službu či zboží pro své marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích tištěných i online (dostupných z internetu) propagačních materiálů, pokud Smlouva nestanoví jinak.

10. DORUČOVÁNÍ A SOUBORY COOKIES

10.1.Objednateli může být zboží či služby ze Smlouvy doručovány na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či jinak uvedenou ve Smlouvě.

10.2.Objednatel dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu objednatele. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies souborů a s jejich analýzou. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky objednatele ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies, může objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10.3.Zboží může být také doručováno na adresu sídla objednatele nebo adresu specifikovanou v objednávce nebo Smlouvě pozemní poštou. Pozemní poštou se rozumí jakákoli jiná doprava než elektronická.

11. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.Práva a povinnosti neupravené Smlouvou se řídí OZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

11.2.Veškeré dodatky Smlouvy, tedy právní jednání, kterým vznikají, mění se či zanikají práva či povinnosti ze Smlouvy se Strany dohodly, že budou činěny výlučně písemnou formou se souhlasem obou Stran. Pokud nebude tato forma dodržena, nebude k takovému jednání přihlíženo (nicotné).

11.3.Smlouva obsahuje úplné ujednání Stran a nahrazují všechna předchozí ujednání.

11.4.Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Strany sjednávají, že se Smlouva řídí českým právním řádem. Spory ze Smlouvy budou řešeny výhradně před soudy České republiky. Pokud je pořízen překlad Smlouvy do cizího jazyka, výklad české verze Smlouvy má vždy přednost.

11.5.Je-li některé ustanovení VOP nebo Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto takového ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost a účinnost ostatních ustanovení Smlouvy.

11.6.Aktuální verze VOP je vždy dostupná na webových stránkách poskytovatele.

11.7.Smlouva může, ale nemusí být archivována poskytovatelem v elektronické i tištěné podobě, není však dostupná ani na žádost pro objednatele. Kontaktní údaje poskytovatele jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele.

V Praze dne 01. 07. 2022