Go to content

GDPR

Základní informace 

Zpracovávané osobní údaje 

Verze pro mobilní telefony 

Zabezpečení vašich osobních dat 

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Námitky 

Předávání osobních údajů do třetích zemí


Základní informace

Správce osobních údajů: společnost RehaKomp s.r.o., identifikační číslo: 05999081, daňové identifikační číslo: CZ05999081, se sídlem Bělčická 2829/20, 141 00 Praha 4 Spořilov,. Jako správce zpracovává vaše osobní údaje. 

Dbáme na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. 

Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu či výmaz, pokud jsou uděleny na základě vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování údajů, máte právo na jejich přenositelnost a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. 

V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování vašich osobních údajů se nás můžete obrátit písemně na výše uvedené adrese sídla společnosti anebo e-mailu obchod@kalpe.cz.

Zpracovávané osobní údaje

Soubory cookie 

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme a které můžete z prohlížeče odstranit nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné vaše osobní údaje. Bez těchto souborů nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek, například uchování produktu v košíku e-shopu, uložení vašeho osobního nastavení služeb nebo zabezpečení při přihlašování, objednávání a platbách. 

Analýzy a statistiky 

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Tyto služby neshromažďují vaše osobní údaje. Pomocí těchto služeb zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, IP adresu, informace o prohlížeči a operačním systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a poskytovaného obsahu a také pro účely právní ochrany. 

Personalizace reklamy 

Naše webové stránky využívají technologie pro přizpůsobení obsahu našich reklam zobrazujících se v reklamních sítích našich partnerů (zejména Google Adwords a Seznam Sklik) tomu, o jaké informace jste na stránkách projevili zájem. Tyto technologie neshromažďují vaše osobní údaje. 

Zasílání novinek na e-mail 

V případě, že se u nás přihlásíte k odběru novinek prostřednictvím e-mailové adresy, kterou nám sdělíte, a udělíte nám souhlas s takovým využíváním vaší e-mailové adresy, budeme ji zpracovávat výhradně k těmto účelům. Takto získanou e-mailovou adresu nepředáváme žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od nás novinky nechcete dostávat, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním poskytnuté e-mailové adresy k tomuto účelu kliknutím na k tomu určený odkaz v každé zprávě s novinkami nebo písemně na adrese sídla naší společnosti (klasickou nebo elektronickou poštou). 

Zpracování objednávek

V prvé řadě zpracovávám vaše osobní údaje k tomu, abych řádně vybavil a doručil vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům vím, na koho se můžu obrátit. Z obecně závazných právních předpisů musím tyto údaje zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let). Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Plnění a uzavření smlouvy

Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytl zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací. V prvé řadě budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Z obecně závazných právních předpisů musíme tyto údaje zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Komunikace přes kontaktní formulář

Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli nejlepší možný support při vyřízení dotazů, poptávek, požadavků či připomínek uživatelů/zákazníků. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies.

Uživatelský účet

Díky osobním údajům, které poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní řada užitečných funkcí (např. pokud uvedete své tel. číslo, můžeme vás snadno informovat o tom, kdy vám bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Verze pro mobilní telefony

Vstupujete-li na naše webové stránky z telefonu, tabletu či podobného zařízení, tak je pro tyto přístroje optimalizujeme. Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme obdobným způsobem, jako v případě přístupu z počítače.

Zabezpečení vašich osobních dat

Dbáme na bezpečnost osobních dat, která nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K vašim osobním údajům, které jsme od vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon nebo nejde o ochranu našich právních zájmů. 

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Právo na informace 

Vaším právem je požádat nás o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o vás zpracováváme. Tyto informace vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k vaší identifikaci, než vám požadované informace poskytneme. 

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.). 

Právo na přenositelnost údajů 

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu 

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u vás nastala nějaká změna, abychom vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost správce osobních údajů. 

S tím souvisí i vaše právo na opravu osobních údajů, které o vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu. 

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, a to v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování. 

Právo na výmaz 

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například e-mailové adresy za účelem zasílání newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na údaje zpracovávané v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tato data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování. 

Námitky

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Evropské unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky bude zpracování vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme vás, že vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracování vašich osobních údajů na příslušný dozorový úřad: 

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.